Säännöt

Porvoon Vihreät ry. / De Gröna i Borgå rf.

Säännöt
1.1.2018

1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimenä on Porvoon Vihreät, De Gröna i Borgå rf

2. Yhdistyksen kotipaikka ja kielet
Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
* Yhdistyksen tarkoituksena on tukea vihreän liikkeen toimintaa, lisätä liikkeen kannatusta sekä vaikuttaa taloudellisiin ja ympäristöllisiin ratkaisuihin ihmisten elämisen laatua parantavasti ja tasa-arvoisuutta edistävästi, elinympäristön viihtyvyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta parantavasti sekä luonnonvaroja ja luonnon moninaisuutta suojelevasti.
* Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– tukee jäsentensä osallistumista yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa,
– ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin,
– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä pitää aktiivisesti yhteyttä kuntalaisiin, järjestää kokouksia ja yleisötilaisuuksia.
* Yhdistys kantaa jäseniltään jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys järjestää arpajaisia, myyjäisiä. keräyksiä yms.

4. Yhdistykseen liittyminen ja jäsenmaksu
* Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa, ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
* Jokainen yhdistykseen liittynyt on velvollinen kunakin kalenterivuonna viimeistään joulukuun loppuun mennessä suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous ja lautakunta- ja valtuustopalkkioistaan yhdistykselle maksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. * Hallitus voi anomuksesta vapauttaa yhdistyksen jäsenen jäsenmaksun ja kokouspalkkiomaksun suorittamisesta sairauden, varattomuuden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn takia.
* Yhdistyksestä voi jäsen erota tai hänet voidaan erottaa siten kuin yhdistyslain 13. ja 14. kohdissa säädetään.

5. Yhdistyksen hallitus
* Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka syyskokous valitsee yhdistyksen jäsenten keskuudesta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
* Hallitus on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä vähintään puolet – puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien – on läsnä.

6. Tilinpäätös ja tilintarkastus
* Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys valitsee syyskokouksessaan yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen on jätettävä tilit ja hallinto toiminnantarkastajalle helmikuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava kertomus tarkastuksesta helmikuun loppuun mennessä.

7. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
* Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä kalenterivuonna
5. kuullaan edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus tileistä ja hallinnosta
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä sääntöjen edellyttämä määrä muita hallituksen jäseniä yhdistyksen jäsenten keskuudesta
5. valitaan yhdistykselle taloudenhoitaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. valitaan yhdistykselle yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle
7. käsitellään yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
8. päätetään jäsenmaksun ja kokouspalkkiomaksun määrästä
9. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

Kutsu yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin lähetetään sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintävälineessä sekä mahdollisesti sanomalehdessä.

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä yhdistyksen hallitukselle viikkoa ennen kokouspäivää.

8. Yhdistyksen koollekutsuminen
Sääntömääräiset kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa aiemmin kirjeitse tai ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä, jonka syyskokous määrää. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle vähintään yhtä viikkoa aiemmin samalla tavoin. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain 20. kohdan säännöksiä.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

10. Tilinkäyttöoikeus
Yhdistyksen tiliä on oikeutettu käyttämään taloudenhoitaja, sekä hallituksen päättämällä tavalla muut toimihenkilöt.

11. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos siitä on mainittu kokouskutsussa ja mikäli purkamista kannattaa 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään sekä kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Yhdistyksen varat on käytettävä näiden sääntöjen 3. kohdassa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen.

12. Muut määräykset
Muilta osin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain määräyksiä.