Kuntavaaliohjelma 2017

samma på Svenska

Kestävä Vihreä Porvoo rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä Porvoossa on kaikille mielekkään tekemisen mahdollisuuksia. Lisäämme tasa-arvoa ja tuemme koulutusta ja rikasta kulttuurielämää. Päätöksenteko ja hallinto on avointa ja laajasti porvoolaisia osallistavaa.

Linkkien takaa löydät kuntavaaliehdokkaidemme näkemyksiä vaaliohjelmamme kirjauksista.

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kantaa yli sukupolvien

2. Koulutus ja kulttuuri ovat parasta ongelmien ennaltaehkäisyä

3. Vihreä kaupunkirakenne tuo ihmiset yhteen ja suojelee ympäristöä

4. Työllistävä Porvoo tarjoaa kaikille toimeentulon mahdollisuuksia

Valprogram 2017

Ett hållbart Grönt Borgå byggs på villkor som styrs av människornas och miljöns välbefinnande. I ett Grönt Borgå har alla möjligheter till meningsfull sysselsättning. Vi ökar jämlikheten och stöder utbildning och ett rikt kulturliv. Beslutsfattandet och förvaltningen är öppna och delaktiggör borgåborna på bred front.

1. Alla generationers välbefinnande och hälsa främjas

 • vi försvarar högklassiga social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen
 • vi motarbetar fattigdom och ökad ojämlikhet aktivt
 • vi arbetar för att överbliven mat från läroinrättningar och ålderdomshem kommer till nytta
 • vi stöder produktionen av skäligt prissatta hyres- och studentbostäder
 • vi bekämpar och förebygger inneluftproblem i skolor, daghem och ålderdomshem systematiskt
 • vi stöder könskonsekvensanalys i allt beslutsfattande
 • vi ger flera flyktingar kommunplacering i Borgå och ser till att det i staden vid behov finns beredskap att öppna en mottagningscentral
 • vi stöder föreningars och medborgargruppers verksamhet genom att öka bidragsanslagen
 • vi stöder öppna och mångsidiga möjligheter till motion

2. Utbildning och kultur förebygger problem bäst

 • vi ser till att skolklasser och daghemsgrupper är måttligt stora
 • vi uppmuntrar skolor och daghem att delta i Grön flagg-miljöfostran
 • vi satsar på omfattande bibliotekstjänster av hög kvalitet
 • vi livar upp stadsbilden med högklassig gatukonst och evenemang
 • vi understöder tillämpningen av procentprincipen för konst i allt offentligt byggande
 • vi arbetar för att Konstfabriken bättre ska betjäna kommuninvånarna, lokala konstnärer och företagare inom kreativa områden och utvecklas till ett betydande kulturcentrum i riksomfattande skala
 • vi vill ha ett konst- och upplevelsecentrum för barn och en trafikpark i Borgå
 • vi arbetar för bättre information om evenemang och ökat stöd av staden till evenemangen

3. En grön stadsstruktur för människor samman och skyddar miljön

 • vi understöder att olika boendeformer byggs nära varandra
 • vi vill hålla centrum levande genom att främja utvecklingen och utbyggnaden av tjänster kring torget
 • vi förbättrar möjligheterna att röra sig utan bil och vill lätta på kraven på bilplatser vid centrumbyggen
 • vi förbättrar möjligheterna att cykla genom att främja planeringen och byggandet av välfungerande gång- och cykelleder
 • vi vill ha ett trivsamt promenadstråk mellan centrum och Gamla stan
 • vi utvecklar öppna offentliga lokaler som ska bli borgåbornas gemensamma vardagsrum
 • vi vill ha en badstrand vid Maren
 • vi ger nationalstadsparken bättre synlighet med ett naturcentrum som stöder det
 • vi skyddar de gamla bostadskvarteren mot nybyggen som inte passar in i miljön
 • i investeringar, anskaffningar och planering gynnar vi lösningar som ökar användningen av förnybar energi och främjar småskalig produktion av förnybar energi genom planebestämmelser
 • vi ökar mängden vegetariskt och närproducerat i stadens kosthållstjänster
 • vi vill att Borgå blir en Fairtrade City
 • vi synliggör klimatmedvetenheten på alla nivåer i beslutsfattandet och i utbildning och fostran
 • vi arbetar för mindre genomfart i Gamla stan

4. Det finns jobb och försörjningsmöjligheter för alla i Borgå

 • vi värnar om en lokal ekonomi som skapar jobb och är ekologiskt hållbar
 • vi utvecklar småföretagens möjligheter att verka och nätverka oh gemensamma arbets- och verksamhetslokaler för dem
 • vi främjar användningen av sysselsättningsstöd för unga och ökar lönesubventionerade anställningar inom kommunen
 • i offentliga anskaffningar och upphandlingar och när evenemang ordnas tar vi hänsyn till ekologiska, lokalekonomiska och sociala kriterier
 • vi arbetar för att personer med invandrarbakgrund ska komma in i arbetslivet och att deras arbetsrättigheter tillgodoses bland annat genom ökat samarbete med arbetsgivarna